Privacy


Privacy beleid van Recreatie Vereniging Buitenlust


Recreatievereniging Buitenlust is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Voor de ledenadministratie en het verrekenen van het jaarlijkse staangeld verwerken we persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn om de doelen te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld en niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij na uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Daarbij houden we ons aan de vereisten uit de privacywetgeving.Dat betekent bijvoorbeeld dat wij een privacybeleid hebben opgesteld met daarin welke gegevens we verwerken, wat we daarmee doen en wat uw rechten zijn ten aanzien van die gegevens.

U kunt dit privacybeleid inzien op de website van recreatievereniging Buitenlust. Ook kunt u een mail sturen aan secretariaat@rvbuitenlust.nl U krijgt het privacybeleid dan toegestuurd.

I. Contactgegevens RV Buitenlust

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Recreatievereniging Buitenlust
Tienelsweg 33B-1, 9471 PA Zuidlaren
Telefoonnummer(050)7854766
KvK nummer 40023901

Het dagelijks bestuur van de vereniging is bereikbaar via e-mail:  secretariaatbuitenlust@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt RV Buitenlust en voor welk doel

RV Buitenlust verwerkt persoonsgegevens uitdrukkelijk alleen ten behoeve van de ledenadministratie en de jaarlijkse afrekening van staangeld waarin begrepen individueel berekende kosten voor water en elektriciteit, zuiveringsheffing en stortingen vuilcontainer. De persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang, t.w. het voeren van een ledenadministratie. De persoonsgegevens worden voor geen enkel doel verstrekt aan derden.

2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum en —plaats
b) Burgerlijke staat en naam van echtgeno(o)t(e)/partner
c) Adresgegevens, eventueel postadres, nummer van de recreatiewoning
d) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer
e) Pasnummer afvalsysteem
f) Sleutelnummer poortsleutel
g) Kadastrale gegevens op naam huiseigenaar (VvE)

2.2
De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie, contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en voor de verstrekking van door jou opgevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, notulen, nieuwsbrief met informatie en andere algemene informatie.
Afmelding voor mailingen is altijd mogelijk via bovengenoemde e-mailadressen. Het nummer van de recreatiewoning wordt gebruikt om water- en elektriciteit standen bij te houden ten behoeve van de jaarafrekening;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betaling van het staangeld afte handelen.
d) Het pasnummer van het afvalsysteem wordt gebruikt om jouw gebruik van de afvalcontainer te registeren ten behoeve van de jaarafrekening
e) registratie poortsleutel

3. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Dit is in ieder geval gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal 2jaar na afloop daarvan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1
RV Buitenlust vindt de bescherming van jouw (online) privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Ter bescherming van jepersoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Papieren gegevens worden bewaard in ordners die worden bewaard in de brandkast. De toegang tot de brandkast is voorbehouden aan de leden van het dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter, penningmeester en het secretariaat.

4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik vandiensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een overeenkomst gesloten waarin ook afspraken zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons. RV Buitenlust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
4.3
De vereniging verstrekt jouw gegevens niet aan derden tenzij je nadrukkelijk en schriftelijk toestemming daartoe hebt verleend.

5. inzagerecht,verwijdering,vragen,klachten

5.1
Via de ledenadministratie van de vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het secretariaat via bovengenoemd e-mailadres.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen eveneens worden gericht aan het secretariaat.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

De ledenvergadering neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of —systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, bijvoorbeeld een lid van het bestuur.

7. wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken

                                     https://rvbuitenlust.nl

Privacybeleid Recreatievereniging Buitenlust, juni 2019

Cookies

Aanvulling op de website op bovenstaande per februari 2022

Wij gebruiken cookies (kleine tekst bestandjes die vanuit een website op uw apparaat geplaatst worden) voor de mensen die de website onderhouden en voor hCapthca op de contact pagina, zie hieronder.

We hebben gekozen voor hCaptcha wegens hun privacy vriendelijkheid in vergelijking met Google.

hCaptcha anti-bot service

Wij gebruiken de hCaptcha anti-bot service (hierna “hCaptcha”) op onze website. Deze dienst wordt geleverd door Intuition Machines, Inc, een Delaware US Corporation (“IMI”).
hCaptcha wordt gebruikt om te controleren of de op onze website ingevoerde gegevens op ons contactformulier door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Hiertoe analyseert hCaptcha het gedrag van de bezoeker van de website of mobiele app op basis van verschillende kenmerken.

Deze analyse begint automatisch zodra de website een deel van de website of app met hCaptcha ingeschakeld betreedt. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website of app is geweest, of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar IMI. hCaptcha-analyse in de “onzichtbare modus” kan volledig op de achtergrond plaatsvinden.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6(1)(f) van de GDPR (dat is de AVG of te wel onze “privacy wet”): Recreatie Vereniging Buitenlust heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn site tegen onrechtmatige geautomatiseerde crawling en spam.

IMI treedt op als “gegevensverwerker” namens haar klanten, zoals gedefinieerd in de GDPR.

Ga voor meer informatie over hCaptcha en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van IMI -in het Engels- naar de volgende links: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://www.hcaptcha.com/terms