Huishoudelijk Reglement


Recreatievereniging Buitenlust

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit aangepaste Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van Recreatievereniging Buitenlust ( 2014 ) en geldend met ingang van mei 2020.

BESTUUR

Artikel 1
Het bestuur van Recreatievereniging Buitenlust bestaat uit 7 personen. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen. Het volledig bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (dagelijks bestuur), en vier overige bestuursleden . Het bestuur vergadert zo vaak de omstandigheden dit wenselijk maken doch tenminste 4 keer per jaar.

Artikel 2
De bestuursleden hebben in beginsel zitting voor drie jaren, elk jaar treden tenminste 2 en maximaal 3 bestuursleden af. De voorzitter en secretaris kunnen niet tegelijkertijd aftreden. De aftredende bestuursleden zijn eventueel per direct herkiesbaar. Bestuursleden kunnen in principe niet tussentijds aftreden. Zij leggen hun functie pas neer nadat er nieuwe aspirant bestuursleden zijn gekozen. Indien zij tussentijds de functie neerleggen, kan een ( aspirant) bestuurslid door het bestuur worden gekozen Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de aspirant bestuursleden benoemd en/of wordt mogelijk voorzien in tussentijdse vacatures. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is benoemd treedt af volgens het bestaande aftreedrooster van het bestuurslid dat hij of zij vervangt. Een bestuurslid behoort de leeftijd van achttien jaren te hebben bereikt. Een bestuurslid kan door de ledenvergadering worden geschorst of van zijn taken worden ontheven.

Artikel 3
Het bestuur heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
1. Beheer van de geldmiddelen van de vereniging;

2. Beheer van de eigendommen van de vereniging;

3. Toezicht op de handhaving van orde en veiligheid op de terreinen en kan daartoe de noodzakelijke maatregelen nemen;

4. Instellen en opheffen van commissies;

5. Het formuleren van taken van commissies en werkgroepen in overleg met bedoelde commissies en werkgroepen;

6. Opstellen van de financiële jaarstukken, de jaarlijkse en meerjarenbegroting;

7. jaarlijks organiseren van de Algemene Ledenvergadering en het opstellen van een agenda.

Artikel 4
De vereniging heeft de volgende organen:

● Ledenvergadering
● Bestuur
● Dagelijks bestuur
● Financiële controlecommissie
● Commissies
● Werkgroepen

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 5
1. De Voorzitter:

● Geeft leiding aan het bestuur en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de vereniging;
● Vertegenwoordigt de vereniging in overeenkomsten en rechtshandelingen tegenover derden, samen met een ander bestuurslid, bij voorkeur de secretaris;
● Leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering of delegeert deze taak aan een “technisch” voorzitter;
● Heeft het recht beraadslagingen te doen eindigen indien hij of zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te doen hervatten indien een derde (1/3) van het aantal aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt;
● Stelt de agenda voor vergaderingen samen met de secretaris op;
● Is samen met de secretaris verantwoordelijk voor uitgifte van externe correspondentie of het geven van informatie binnen en buiten de vereniging;
● Is het eerste aanspreekpunt bij vragen, klachten en complimenten van zowel leden als personen of instellingen buiten de vereniging.

2. De Secretaris:
● Verzorgt de algemene correspondentie voor de vereniging naar de leden of instanties;
● Vertegenwoordigt, zo mogelijk samen met een ander bestuurslid, de vereniging tegenover derden;
● registreert alle inkomende berichten ( al dan niet digitaal) en doet daarvan melding aan het bestuur;
● Stelt samen met de voorzitter de agenda voor bestuurs- en jaarvergadering op;
● Verzorgt de ledenadministratie en verzorgt periodiek een ledenlijst voor bestuur;
● Zorgt voor de uitnodigingen en coördineert de verslaglegging van de vergaderingen. Het opstellen van de notulen kan eventueel worden gedelegeerd aan een notulist(e) die geen lid is van het bestuur;
● Draagt zorg voor het digitaal archiveren van de notulen van de vergaderingen;
● Heeft bij afwezigheid van de voorzitter dezelfde bevoegdheden als de voorzitter.

3. De Penningmeester:
● Is de beheerder van de gelden van de vereniging;
● Vertegenwoordigt de vereniging financieel samen met de voorzitter, behalve voor uitgaven ten bedrage van minder dan 1.000 euro, deze worden door de penningmeester alleen uitgevoerd;
● Doet betalingen alleen tegen overlegging van bonnen en facturen;
● Beheert een of meer bankrekeningen op naam en voor rekening van de vereniging, onder periodiek toezicht van meerdere bestuursleden ( 4 -ogen principe) en van de financiële controlecommissie;
● Zorgt voor de inning en administratie van de staangelden, donaties, verhuurbijdragen, toetredingsgelden, doorleveringskosten van elektriciteit en drinkwater, belastingen en overige kosten die ten laste van de verenigingen worden gebracht;
● Stelt jaarlijks voor de Algemene Ledenvergadering een inzichtelijk boekhoudkundig verslag op van de inkomsten en uitgaven, alsmede een geraamde begroting en specificatie van het staangeld voor het volgende boekjaar;
● Stelt in overleg met het bestuur en de commissies periodiek een meerjarenonderhoudsbegroting op (MJOP);
● Heeft dezelfde bevoegdheden als de voorzitter, bij afwezigheid van de voorzitter en de secretaris;
● Geeft inzage aan de financiële controlecommissie en of bestuur inzage in de administratie en geeft alle inlichtingen die gewenst zijn;
● De penningmeester draagt na aftreden de volledige administratie van de vereniging over aan de of gekozen opvolger;
● Wordt voor zijn of haar beheer over financiële middelen jaarlijks gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering.


LIDMAATSCHAP EN TOETREDING

Artikel 6
1. Leden zijn zij die conform de statuten van de vereniging door het bestuur als lid zijn aangenomen en aan hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan. Nieuwe leden kunnen per direct een bestuursfunctie vervullen;
2. Het Buitengewoon lidmaatschap als bedoeld in artikel 5.6 der Statuten 2014 kan per onderkomen worden aangevraagd voor maximaal twee personen;
3. De jaarlijkse contributie voor het buitengewoon lidmaatschap kan jaarlijks door de ledenvergadering worden vastgesteld. Deze contributie geldt bij tussentijds toetreden ook voor een gedeelte van het kalenderjaar. Dit lidmaatschap wordt stilzwijgend telkens met een jaar verlengd tenzij, ten minste een maand voorafgaand aan het kalenderjaar, sprake is van schriftelijke opzegging.


Artikel 7
1. Verkoop van het onderkomen op het terrein van Recreatievereniging Buitenlust is alleen mogelijk als de koper als lid is geaccepteerd na schriftelijke akkoord van het bestuur van Recreatievereniging Buitenlust;

2. Bij een voornemen tot koop of verkoop, overdracht of rechtsopvolging van het recreatieverblijf of gronden dienen het verkopende lid en/of de aspirant koper, gebruiker of rechtsopvolger het secretariaat van Recreatievereniging Buitenlust tijdig in te lichten. Het secretariaat van Recreatievereniging Buitenlust nodigt het aspirant lid uit voor een intakegesprek waarbij de bepalingen en reglementen van de vereniging worden doorgesproken en een afschrift van het Huishoudelijk Reglement ter hand gesteld. De aspirant koper tekent voor akkoord en ontvangst. De aspirant koper doet schriftelijke opgave aan het secretariaat van relevante gegevens en identificeert zich met een identiteitsbewijs zoals bedoeld in de Wet Identificatieplicht. Na verificatie van het document wordt het serienummer, soort en uiterste geldigheidsdatum van het overgelegde document opgenomen in de overeenkomst. Het bestuur van Recreatievereniging Buitenlust doet direct bij het gesprek of binnen enkele dagen uitspraak aan de aspirant koper over het al dan niet accepteren als lid;

3. Wanneer de aspirant koper, na beoordeling door het bestuur, niet als lid van Recreatievereniging Buitenlust wordt geaccepteerd kan een overdracht niet plaatsvinden en is deze buiten de vereniging om gesloten overeenkomst niet rechtsgeldig;

4. Bij verkoop, levering of overdracht zonder toestemming is het bestuur bevoegd om een geldboete aan de verkoper op te leggen die vooraf wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Wanneer sprake is van een niet rechtsgeldige overdracht zal geen doorlevering van elektriciteit en drinkwater aan het onderkomen van de koper/verkrijger plaatsvinden en worden tevens de bij het onderkomen behorende sleutels van de slagboom aan het toegangshek en de vuilcontainer buiten gebruik gesteld;

5. De overdracht van het onderkomen, in het geval van eigendom of erfpacht, vindt plaats bij een notaris. De verkoper stelt de statuten van Recreatievereniging Buitenlust ter beschikking van de koper. Deze zijn ook verkrijgbaar bij het secretariaat.

6. De verkoper en koper dienen onderling de verrekening van staangelden te regelen bij de overdracht, eventueel via de notaris. De vereniging rekent jaarlijks af met de eigenaar op het moment van de aan te bieden jaarfactuur. De vereniging mag geen enkel nadeel ondervinden van de gedane verkoop vanwege periodeverschil tussen start boekjaar (1-1) en moment van aankoop. Het staangeld wordt na de algemene ledenvergadering gefactureerd aan de dan geldende ledenlijst.


Artikel 8
Een lid mag samen met zijn of haar echtgenoot of geregistreerd levenspartner niet meer dan 1 onderkomen op het terrein bezitten met inachtneming van de termijn in artikel 5 lid 10 van de statuten Recreatievereniging Buitenlust. Het bestuur kan in bijzondere gevallen met toestemming van de Algemene Ledenvergadering afwijken van laatstgenoemde termijn.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 9
1. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats na opening van het kampeerseizoen, dat loopt van 15 maart tot 1 november, doch niet later dan in de maand mei van dat jaar;

2. Voorstellen van leden tot wijziging of aanvulling van Statuten of Huishoudelijk Reglement worden nauwkeurig onderbouwd en schriftelijk ingediend bij de secretaris van de vereniging. Deze voorstellen worden tijdens de Algemene Ledenvergadering behandeld en moeten derhalve vóór 1 maart van het desbetreffende kalenderjaar, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering worden ingediend;

3. Alle kosten als gevolg van het bijeen roepen van een niet reguliere Algemene Ledenvergadering door een initiatief van tenminste 12 leden van Recreatievereniging Buitenlust als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Statuten, met als doel voorstellen te behandelen zoals in het 2e lid van artikel 9 in dit Reglement bedoeld, komen voor rekening van de Recreatievereniging indien:

a. De ledenvergadering, met inachtneming van de gestelde meerderheid in artikel 20 van de Statuten van Recreatievereniging Buitenlust, besluit tot wijziging van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement;

b. De locatie van en kosten voor deze vergadering in overleg met het bestuur wordt bepaald.FINANCIËN

Artikel 10
De bijdragen van de leden in de algemene kosten van de Recreatievereniging Buitenlust worden jaarlijks via het z.g. staangeld per onderkomen gelijkelijk verdeeld en in totaal vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Van deze kosten zijn de kosten voor elektra, water en vuilstort uitgesloten en deze kosten worden – naar verbruik – per onderkomen in rekening gebracht.

Artikel 11
1. De jaarlijkse betaling van het staangeld, afrekening leveringskosten zoals elektriciteit, water, vuilstort of overige betalingsverplichtingen worden binnen de in de factuur gestelde termijn door het lid betaald. Uitstel van deze termijn kan alleen in overleg met de penningmeester;

2. Op verzoek van het lid en met instemming van de penningmeester kan de bijdrage in termijnen worden betaald in het lopende kampeerseizoen doch niet later dan 1 oktober van dat jaar. Het lid moet daartoe een schriftelijk of elektronisch (E-mail) verzoek indienen bij de penningmeester;

3. Wanneer na een betalingsherinnering de factuur niet is voldaan komen de incasso, invordering en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van het lid.


Artikel 12
Toetredende leden zijn bij aankoop van het onderkomen, een entreebedrag verschuldigd dat ineens via de notaris moet worden voldaan. Dit bedrag kan jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Het entreegeld is niet verschuldigd wanneer het toetredende lid een bloedverwant tot en met de tweedegraads rechte lijn of zijlijn van het lid of is of dat het toetredende lid een bloedverwant tot en met de tweedegraads rechte lijn of tot en met de tweedegraads zijlijn van diens geregistreerde partner betreft. Ook is bij een erfenis, zoals in de statuten onder artikel 6 lid 1 is bedoeld, geen entreegeld verschuldigd.


Artikel 13

Alle kosten die voortvloeien uit wanbetaling, wangedrag of royement zijn voor rekening van het betrokken lid, respectievelijk buitengewoon lid, zoals sommatie, incasso, deurwaarder en rechtsbijstand.

FINANCIËLE BEVOEGDHEDEN

Artikel 14
De benodigde investeringen worden grotendeels geregeld via bestaande commissies en in de begroting voor het geldende jaar opgenomen. Het bestuur kan goedkeuring geven voor uitgaven tot 15.000 euro bij twee derde meerderheid.

Voor de commissies geldt het volgende beleid:

● Plannen maken en voorleggen aan bestuur ter goedkeuring;
● Startkapitaal van 1.000 euro om start te maken van aankoop diverse hulpmiddelen en afstemming met penningmeester
● voor bestedingen van apparaten en machines met hogere waarde ( bijv. boven 500 euro ) moet vooraf toestemming gegeven worden door het bestuur;
● Uiterlijk in februari leveren de commissies een begroting aan bij de penningmeester;
● De penningmeester neemt deze deelbegrotingen op in de totale begroting.

GEDRAGSREGELS VERZORGING ONDERKOMEN

Artikel 15
Het terrein direct grenzend aan het onderkomen dient een voortdurend onderhouden en opgeruimde indruk te maken. Het recreatieverblijf moet in goede staat worden gehouden en een verzorgde indruk maken. Indien er aanwijzingen volgen van het bestuur zal het lid dit moeten opvolgen.

ORDE EN RUST

Artikel 16
1. Door de leden en hun bezoekers dienen op het gehele park de algemeen aanvaarde fatsoensnormen, ordentelijkheid en veiligheid in acht te worden genomen. Houd rekening met elkaar, vooral bij werkzaamheden of samenkomsten die geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

2. Het terrein van Recreatievereniging Buitenlust is zonder toestemming van het bestuur niet toegankelijk voor derden, met uitzondering van bezoekers van het betreffende lid en personen die uit hoofde van hun functie daartoe bevoegd zijn.

AFVOER GROF VUIL EN HUISHOUDELIJK AFVAL

Artikel 17
1. Leden zorgen zelf voor de afvoer van grofvuil, glas, plastic en klein chemisch afval zoals batterijen, verf en andere schildermaterialen;

2. Bladeren en tuinafval worden bij uw onderkomen, uit het zicht of in het bos of op aangewezen plaatsen opgeslagen;

3. Huishoudelijk afval stort u alleen in de daartoe bestemde installatie, jaarlijks wordt het gebruik van deze installatie opgenomen in de variabele kosten van het lid.

4. Voor het gebruik van de afvalinstallatie wordt per onderkomen 1 vuilstortpas verstrekt. Bij vervanging door verlies wordt de kostprijs in rekening gebracht bij het lid.

PLAATSEN VAN (MOTOR)VOERTUIGEN

Artikel 18
1. Bij het onderkomen mogen maximaal 2 motorvoertuigen op daartoe bestemde plaatsen geparkeerd worden;
2. Het stallen van aanhangwagens, campers, caravans, trailers, boten en overige dergelijke voer- of vaartuigen mag alleen met toestemming van het bestuur en onder door het bestuur te stellen voorwaarden;

Artikel 19
1. Het is niet toegestaan voertuigen bij het onderkomen van een ander te parkeren;
2. Bezoekers kunnen parkeren op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen;
3. Een voertuig voor korte tijd parkeren ten behoeve van werkzaamheden, in- en uitstappen en laden lossen is toegestaan mits dit geen gevaar oplevert;
4. Het plaatsen van voertuigen voor handels- of reclamedoeleinden is niet toegestaan.

TOEGANG ZWARE MOTORVOERTUIGEN

Artikel 20
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur of de door hen aangewezen commissieleden, op het terrein van Recreatievereniging Buitenlust gebruik te maken van voertuigen of een samenstel van voertuigen die een totaalgewicht van 20 ton te boven gaan. Het lid is medeverantwoordelijk voor schade die door voertuigen aan wegdek, infrastructuur en beplanting wordt aangebracht door personen die in opdracht van dat lid handelen.

VERHUUR AAN DERDEN/GEBRUIK ONDERKOMEN

Artikel 21
1. Verhuur, bruikleen of anderszins ter beschikking stellen van het onderkomen door het lid aan derden is alleen na daaraan voorafgaande kennisgeving aan het bestuur toegestaan voor in totaal maximaal 8 weken per jaar;

2. In dat geval is een financiële bijdrage verschuldigd aan de vereniging voor elke week dat door derden gebruik wordt gemaakt van het onderkomen. Delen van een week worden als een hele week aangemerkt. Het bedrag kan jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld;

3. Kosten zijn niet verschuldigd en evenmin is de maximale verhuur/gebruikstermijn van 8 weken van toepassing in het geval van buitengewoon lidmaatschap of indien tussen het lid of diens echtgeno(o)t(e) of bij geregistreerd partnerschap, diens partner en de gebruiker sprake is van bloedverwantschap in rechte lijn tot en met de tweedegraads of bloedverwantschap tot en met de tweedegraads in zijlijn (kinderen/kleinkinderen/ouders, grootouders en broer/zus).

WERKZAAMHEDEN VOOR VERENIGING

Artikel 22
De leden zijn uitgenodigd om als vrijwilliger deel te nemen in commissies die werkzaamheden verrichten voor de vereniging. Doelstelling is om op basis van vrijwilligheid de kosten van onderhoud zoveel mogelijk te beperken en zoveel als mogelijk gezamenlijk de verantwoordelijk te dragen voor het goed functioneren van de vereniging.

BEHEER INFRASTRUCTUUR

Artikel 23
1. Het beheer en onderhoud van de infrastructuur op het gebied van paden, waterleidingen, elektriciteitsleidingen, straatverlichting, riolering en huishoudelijk afval is in handen van Recreatievereniging Buitenlust.

2. wijzigingen aanbrengen aan elektriciteits- of drinkwatertoeleveringspunten of meterkasten te openen of daarin anderszins handelingen te verrichten, kan alleen met toestemming van het bestuur. Reparaties aan de elektriciteits- en drinkwatervoorziening en riolering gelegen tussen het leveringspunt, centrale afvoerpunt of hoofdkraan en het recreatieverblijf zijn voor rekening van de eigenaar van het onderkomen

NATUURBEHOUD

Artikel 24
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur:

a. Opstallen te plaatsen die in strijd zijn met het verenigingsbeleid

b. Bomen te kappen of te verplaatsen;

c. Schade die de levensvatbaarheid van bomen bedreigen toe te brengen dan wel beplantingen te verwijderen of te vernietigen;

d. Afscheidingen op het terrein aan te brengen rond een grondoppervlakte van meer dan 25 vierkante meter of over een lengte van meer dan 20 meter dan wel afscheidingen aan te brengen die niet in overeenstemming zijn met de natuurlijke achtergrond (bij voorkeur beplantingen);

e. Grond te verwijderen of grond/zand of andere stoffen van buitenaf die niet aan de milieueisen voldoen te storten of te verwerken.

VEILIGHEID EN OVERLAST

Artikel 25
Verenigingsleden, huisgenoten en door hen uitgenodigde bezoekers dienen zich als een goed huisvader en recreant te gedragen en veroorzaken geen hinder of overlast die het recreatiegenot van anderen verstoren. Zij volgen de aanwijzingen door bestuursleden gegeven in het belang van orde, veiligheid en natuurbehoud onverwijld op. Na 23.00 uur heerst rust op de terreinen van Buitenlust.

Het is te allen tijde verboden:
● Open vuur te maken of afval in het terrein te storten of te begraven;
● Ondeugdelijke of niet gekeurde verbrandingstoestellen in gebruik te hebben of niet goedgekeurde gasslangen en ondeugdelijke gasinstallaties aanwezig te hebben;
● Barbecues in gebruik te hebben zonder veiligheidsmaatregelen te nemen zoals de directe aanwezigheid van brand blussende middelen;
● Terras- of houtkachels of gelijksoortige toestellen, in gebruik te hebben die niet zijn geplaatst op een stenen ondergrond en waarbij de rookgas afvoer niet is voorzien van een vonkenvanger;
● Tijdens de droogteperiode, waarbij regionaal wordt gewezen op brandgevaar, met hout of daaraan gelijkgestelde brandstoffen gestookte terraskachels en dergelijke toestellen buiten in gebruik te hebben.

GEBRUIK VAN (MOTOR)VOERTUIGEN

Artikel 26
1. Het is niet toegestaan om met een voertuig gevaar, onnodig geluid of hinder te veroorzaken;

2. Motorvoertuigen mogen niet sneller rijden dan stapvoets (10 km p/u);

3. Leden van de vereniging zijn ook op het gebied van de snelheidsvoorschriften medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun huisgenoten of bezoekers;

4. Bij herhaling van snelheidsovertredingen, na een schriftelijke waarschuwing van het bestuur, is het bestuur bevoegd om telkens voor de periode van 1 week de aan het lid toegekende slagboomsleutels buiten gebruik te stellen;

5. Aan leden worden op verzoek ten hoogste 2 slagboomsleutels per onderkomen in bruikleen verstrekt. De kostprijs van de sleutel bij vervanging wordt in rekening gebracht;

6. Aan ten hoogste twee Buitengewone leden, per onderkomen en in het bezit van een auto, kan op verzoek een slagboomsleutel in bruikleen worden verstrekt. Bij melding van vermissing wordt de druppel of pas technisch buiten gebruik gesteld;

7. Het verdient aanbeveling een motorvoertuig zo min mogelijk te gebruiken om de rust op het park te bewaren.

HUISDIEREN

Artikel 27
1. Huisdieren mogen niet loslopen, de natuur verstoren of overlast veroorzaken. Huisdieren worden aangelijnd en de geleider zorgt direct voor het verwijderen van uitwerpselen en draagt daartoe materiaal bij zich;

2. Paarden of ander soorten vee worden niet toegelaten op het terrein van Recreatievereniging Buitenlust.

BOUWVOORSCHRIFTEN

Artikel 28
Het terrein van Recreatievereniging Buitenlust is gelegen in een natuur buitengebied waar strikte regels gelden op het gebied van natuurbehoud en voorkoming van verstening.

1. Op de terreinen van Recreatievereniging Buitenlust is het gemeentelijk bestemmingsplan recreatieterreinen van de gemeente Tynaarlo van kracht;

2. Het is voor het lid niet toegestaan andere bouwwerken te plaatsen of op te richten dan één (1) recreatie-onderkomen van 60 m2 waarbij goot- en dakhoogte maximaal 3 en 6,5 meter mogen zijn, één (1) berging van 6 m2 en één (1) carport van 18 m2;

3. De carport mag niet als opslagplaats worden gebruikt;

4. Bij voorgenomen plaatsing, bouw of verbouwing dient melding te worden gedaan bij het bestuur. Ieder lid is- indien niet vergunningsvrij- zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de benodigde vergunningen bij de gemeente Tynaarlo;

5. Het is niet toegestaan om vergunning plichtige tuinmeubelen en overkappingen aan te brengen of te plaatsen. Demontabele tuinmeubelen en overkappingen worden na het kampeerseizoen weggenomen door het lid en uit het zicht opgeslagen.

Artikel 29
Het bestuur is bevoegd aanwijzingen te geven met betrekking tot de plaatsing van het onderkomen, schuur en carport en de uitvoering van de werkzaamheden. Het lid is verplicht deze aanwijzingen op te volgen. Het bouwwerk en het gebruik daarvan dient te voldoen aan de regels die in het bestemmingsplan zijn bepaald. Voor alle bouwwerken, schuttingen en overkappingen en carports geldt een vergunningsplicht en deze moeten voldoen aan de wet ruimtelijk ordening en eisen van het Bouwbesluit. Bij gemeente Tynaarlo kunt u terecht voor informatie omtrent het Bestemmingsplan en de bouwaanvragen.

STRAFBEPALINGEN EN MAATREGELEN

Artikel 30
Betalingsverplichtingen De in artikel 11 lid 3 bepaalde administratiekosten worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedragen 30 euro bij de tweede en laatste betalingsherinnering. Daarna komen de incasso- en overige invorderingskosten voor rekening van het lid.


Artikel 31
Invorderingsmaatregelen Wanneer het lid in gebreke blijft de kosten van doorlevering van elektriciteit, water en vuilstort als bedoeld in artikel 11 te voldoen, zullen invorderingsmaatregelen genomen worden met als mogelijk gevolg de afsluiting van deze doorlevering. De kosten daarvan komen voor rekening van dat lid.


Artikel 32
Koop of overdracht zonder lidmaatschap RV Buitenlust Voor handelen in strijd met artikel 7 lid 3 wordt aan de verkoper een geldboete van 500 euro worden opgelegd en bovendien 100 euro voor elke dag dat de overtreding voort duurt. Dit bedrag is onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Wanneer sprake is van een niet rechtsgeldige overdracht zal geen doorlevering van elektriciteit en drinkwater aan het onderkomen van de koper/verkrijger plaatsvinden en worden tevens de bij het onderkomen behorende toegangsdruppels van de slagboom aan het toegangshek en de pas van de vuilcontainer buiten gebruik gesteld.


Artikel 33
Verhuur of ter beschikking stellen van onderkomen zonder melding Voor handelen in strijd met artikel 21 kan een geldboete worden opgelegd van maximaal 50 euro per dag dat de overtreding voortduurt.


Artikel 34
Snelheid- en parkeeroverlast Bij handelen in strijd met artikel 17 en 23 en na de eerste schriftelijke waarschuwing kunnen de aan dat lid ter beschikking gestelde slagboomsleutels voor een periode van een week buiten gebruik gesteld waardoor toegang met motorvoertuigen wordt beperkt.

Artikel 35
Handelen in strijd met overige bepalingen Handelen in strijd met overige verboden gedragingen kan worden bestraft met 50 euro per overtreding en 50 euro voor elke dag dat de overtreding voort duurt.

GESCHILLENCOMMISSIE

Artikel 36
Bij opleggen van een straf of maatregel zoals hierboven bepaald, kan het lid daartegen bezwaar aantekenen bij een geschillencommissie bestaande uit tenminste drie leden van de Recreatievereniging die geen deel uitmaken van het zittende bestuur van de vereniging. Dit kunnen ook door het bestuur aangewezen personen zijn die geen lid zijn van de vereniging. Het advies van de commissie zal binnen 4 weken na kennisneming van het geschil aan dat lid en het bestuur ter kennis gebracht worden. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle relevante stukken die bij het bestuur voorhanden zijn.

ERFPACHT

Artikel 37
Indien de vereniging ter uitvoering van de desbetreffende besluitvorming percelen grond in erfpacht aan leden heeft uitgegeven, zijn op de uitgifte de algemene voorwaarden, van toepassing opgenomen in de bijlage van dit Reglement.


SLOTBEPALING

Alle besluiten die betrekking hebben op het Huishoudelijk Reglement en die zijn aangenomen door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of leden, zijn van toepassing op alle personen die zich bevinden op het terrein van de vereniging. Wijzigingen of aanvullingen worden na goedkeuring door de ledenvergadering aangebracht. Periodiek wordt het Huishoudelijk Reglement vastgesteld en zo nodig herschreven. De leden krijgen daarvan een afschrift.

In zaken waarin wet- en regelgeving, de Statuten van de vereniging en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.